vdsande-michiel-kleinStichting van de Sande, beleidsplan 2016-2020

Inleiding
Stichting van de Sande is opgericht op 16 februari 2000. Sinds deze tijd heeft de Stichting onder voorzitterschap van mevrouw B.S. van de Sande-Swart zich ingezet voor het Cultureel Erfgoed van Zeeland en in het bijzonder van Vlissingen naast het in stand houden van de boekencollecties van haarzelf en die van haar echtgenoot. Op initiatief van mevrouw Van de Sande zijn beide boekencollecties enkele maanden voor haar overlijden door de Stichting geschonken aan de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden. De Stichting van de Sande onderhoudt goede contacten met de Universiteitsbibliotheek. Regelmatig ontplooit de bibliotheek initiatieven rondom de geschonken boekencollecties, die hiermee onderdeel zijn geworden van het openbaar bezit en toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. Naast de oorspronkelijke inbreng van de boekencollecties heeft het echtpaar Van de Sande-Swart ook financiële middelen ingebracht in Stichting van de Sande, waarbij zij uit zijn gegaan van de gedachte en de wens om een deel van hun vermogen aan te wenden voor de samenleving in Vlissingen en omgeving, zoals is verwoord in de doelstellingen van de stichting.

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten:
1) De doelstellingen van Stichting van de Sande zijn: (a) het bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen en omstreken, (b) het (mede-)ondersteunen in ruime zin van de instandhouding, publicaties over en bestudering van de boekencollecties die bij schenkingsakte van 22 oktober 2010 geschonken zijn aan de Rijksuniversiteit te Leiden en (c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits deze het algemeen belang dienen.
2) De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten en het verstrekken van subsidies, bijdragen en leningen, mits het algemeen nut daarmee gediend is, alsmede het geven van voorlichting.
3) Alle handelingen en besluiten van de Stichting zijn in lijn met de regelingen voor instellingen met een status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
4) Bij een eventuele liquidatie zullen de goederen en saldi worden overgedragen conform de statuten.

Missie
De missie van de Stichting is het gedachtegoed van de heer J.M.H. van de Sande en mevrouw B.S. van de Sande-Swart te laten voortleven op maatschappelijk en cultureel gebied alsmede het bevorderen van de bekendheid en de instandhouding van de boekencollecties.

Werkzaamheden
De Stichting werkt aan haar missie door financiële en anderszins mogelijke bijdragen te leveren aan instituten die handelen in lijn met de hiervoor beschreven missie.

Beleid
Te verrichten werkzaamheden:
– De Stichting ontvangt aanvragen van instituten/instellingen die menen te voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.
– De aanvragen komen binnen na benadering door bestuursleden van deze instituten/ instellingen en/of door spontane aanvragen door deze instituten/instellingen.
– De jaarlijks te verdelen gelden worden verdeeld over de beschikbare aanvragen volgens de besluiten van het bestuur.

Financiën
De financiële middelen van de Stichting zijn verkregen door schenkingen en erflatingen van de heer en mevrouw Van de Sande-Swart. Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) keert de stichting jaarlijks tenminste 90% van haar kapitaalsopbrengsten uit.
In uitzonderinggevallen kan besloten worden om ook het vermogen van de Stichting aan te spreken voor het ondersteunen van een bijzondere gelegenheid van een instelling/instituut.

Beschikbaarstelling kapitaalsopbrengsten
– De verdeling van de jaarlijks uit te keren gelden wordt besproken in het bestuur.
– Alle aanvragen worden aan alle leden van het bestuur bekend gemaakt.
– Minimaal één keer per jaar komt het bestuur bijeen om de verdeling vast te stellen.
– Eventueel kunnen tussentijds per e-mail discussies worden gevoerd.
– De besluitvorming binnen de Stichting vindt plaats op basis van genomen meerderheidsbesluiten van het bestuur.

Bij de beschikbaarstelling van de uit te keren gelden wordt als uitgangspunt gehanteerd de in de statuten genoemde doelstellingen waarbij een min of meer evenredige verdeling zal worden gehanteerd.